Termékek Menü

Grimoire varázskönyv Claviculae Salomonis

Grimoire varázskönyv Claviculae Salomonis

      Claviculae Salomonis

 

Salamon király Roboam fiához intézett szavaiFiam, minthogy nincs természetesebb és hasznosabb tudomány, mint az égitestek mozgásának ismerete, ezért mielőtt meghalnék,kötelességem számodra e minden gazdagságomnál értékesebb örökséget hátrahagyni. Minden bölcsességemet a mágikus tudományok gyakorlásával szereztem. Hogy megértsd, hogyan jutottam ehhez a nagy hatalomhoz, meg kell mondanom neked, hogy egy nap, amikor elgondolkoztam a legfőbb Lény nagyságáról, megjelent előttem a magasságos Isten angyala, pontosan abban a pillanatban, amikor azt mondtam:

O Quam mirabilia sunt opera Dei!
Váratlanul, a sűrű fák szegélyezte háttérben lángoló csillagfényt vettem észre, amelyből dörgő hang szólt hozzám:
„Salamon, ne rettegj, az Úr lecsillapítja vágyakozásodat és megismertet téged azokkal a dolgokkal, amik után vágyódsz. Mond mit kívánsz!"
Mire én, felocsúdva meglepetésemből, azt válaszoltam az angyalnak, hogy a Bölcsesség ajándékát és a Legnagyobb Isten jóságát kívánom, ezenfelül felhasználni óhajtom az összes mennyei kincset és a természet összes titkát.
És akkor fiam, enyém lett minden erény és gazdagság, amelyek a mai napig a birtokomban vannak. Ha hallgatsz intelmeimre és a szavaimat gondosan betartod, megbizonyosodhatsz róla, hogy a legnagyobb Isten kegyessége lesz véled és minden mennyei és földi lény engedelmeskedik neked, légyen szó természetes és szeplőtlen angyalok erejéről és hatalmáról, akik hatalmukban tartanak, és kik fokozatosan megismertetnek téged tetteikkel, melyeknek köszönhetően napról napra uralkodnak, és segítségedre lesznek, hogy mindent elérhess és megérthess, mit végrendeletemben megtalálhatsz.
Ez sikerre csak akkor vezet, ha műved Isten tiszteletéről szól, ami erőt adott nemcsak a földi, hanem a mennyei és angyalok feletti uralkodáshoz, melynek köszönhetően tetszés szerint parancsolhatsz és szert tehetek csodálatraméltó szolgálatodra.
Jól jegyezd meg, hogy Isten úgy teremtette a legtökéletesebb dolgokat, hogy megalkotta művét, melynek van isteni és földi része, továbbá emberi, melynek teste anyagi és földi, lelke azonban szellemi és mennyei. Megteremtette lakóival egyetemben a földet és annak módját hogyan váljanak az angyalok barátaivá. Egyes mennyei lények, arra vannak kijelölve, hogy uralkodjanak a csillagok mozgása fölött, míg mások arra, hogy örökké magasztalják az Urat. Barátkozhatsz velük, míg ebből nem származik károd, ugyanis néha utálatos dolgokat követelnek tőlünk. Átkozott lesz mind, ki hiábavalóan veszi szájára Isten nevét és a rosszhoz felhasználja jótéteményeit, melyekkel minket gazdaggá tett.
Megparancsolom neked, fiam, hogy vésd jól emlékezetedbe, hogy abból soha el ne vesszen. Továbbá megparancsolom neked, hogyha nem akarsz alkalmazkodni a számodra feltáruló titkokhoz, akkor inkább dobd tűzbe a végrendeletet, nehogy ez befolyásolja lelkedet. Ezek a jólétet teremtő angyalok ugyanis megfáradva és elkedvetlenedve az illetlen kérésektől., isteni rendeltetésű balszerencsével sújthatnak le mindenkire, aki rosszindulatúan visszaél a titkokkal, melyeket jókedvükben számomra lelepleztek.
Ne gondold azonban, hogy számodra nem megengedett a jótétemény és az öröm, melyet neked az isteni szellem nyújthat. Éppen ellenkezőleg! E szellemiség hajlandóságot és kedvet érez, ahhoz, hogy szolgálja az embert, mert az Isten elrendelte az embernek alárendelt földi tudományok őrzését.
Léteznek a szellemiségnek olyan fajtái, amelyek uralkodnak a tárgyakon. Vannak a mennyben, a kristályos és csillagos égbolton uralkodók. Léteznek a Szaturnusz egén, melyeket szaturnusziaknak hívnak, megint másokat Jupiter-, Mars-, Nap-, Vénusz-, Merkúr- és Hold-féléknek; megint mások ugyanúgy előfordulnak a természetben, mint a mennyben, a tűz, a víz, a levegő és a föld birodalmában. Mindegyik segítségére lehet az embernek, amely szerencséjének vallhatja, hogy ezeket megismerte és tudomást szerzett róluk.
Tudd meg továbbá, hogy minden emberbe lelket öntöttek, hogy éberen védjék azok üdvösségét, az ilyen szellemet géniusznak hívják, mely oly természetes, mint mi, és készségesen szolgálja azokat, akiknek a természete megegyezik a természetes elemekkel, melyben azok lakoznak.
Például, ha természeted lángoló, vagyis lobbanékony, akkor géniuszod heves és Baelnak alárendelt.
Ezenkívül vannak lelki segélyhívásra kijelölt időszakok, napok és órák, amikor a szellemek ereje a legnagyobb. Ezért a könyvben lévő táblázatból megtudhatod, melyik bolygónak és angyalnak van alárendelve minden nap és minden óra, továbbá a színek, melyek megfelelnek a különböző fémeknek, növényeknek, virágoknak, vízben, levegőben és szárazföldön található élőlényeknek, illatoknak, melyeket a színek irányítanak. Hasonlóképpen megtudhatod melyik világrészről szól a fohász, anélkül, hogy megszűnjön a varázslat, a hétpecsétes titok, és az ennek megfelelő isteni írás jele, melyekkel hozzájuthatunk az erő megismeréséhez.
Továbbá szükséges, hogy türelmesek és alázatosak legyünk és lelkesen fohászkodjunk, ha meg akarjuk szerezni védelmüket, ami segít nekünk megérteni, hogy rokonszenvüket jóra használjuk fel. Ha nem találunk meghallgatásra, ez azt jelenti, hogy szívünk annyira még nem tiszta és alázatos, hogy a lélek erre készséget mutasson. Felvilágosult intelligenciák valószínűleg figyelemmel kísérik, hogy teljesítésre váró kívánságaink nem tesznek-e kárt a jövőben.
Ha szükséged van ilyen magasztos Istenre, tiszteld őt alázattal, kérd meg őt minden kívánságod teljesítésére, és köszönd meg mindazt amit Tőle kaptál. Mert az Isten bölcsen mérlegeli kéréseseinket és szándékainkat, jó irányba vezet minket; ha másképpen teszel elhagy minket.
A mágikus mű elkészítésekor ügyelj a Hold helyzetére, tégy annak változása ellen, és tartson hatalmába az Istentől való félelem, mely Isten szeretetén nyugszik, és minden művednek sikere lesz.
Amennyire lehetséges óvakodj a holtak hívásától. A hathatatlanság lényegében szent dogma és aki felesleges indokkal, vagy természetellenes hajlammal, vagy földi szenvedéllyel kielégülve veszi a bátorságot és megzavarja a békéjét azoknak, kiknek lelke porhüvelyükből eltávozott, szörnyű bűnhődéstől rettegjen.
Tudnod kell, hogy adott lényegi dolog négy eleme nem azonos annak négy elementáris formájával. Ennek a négy formának a következő szfinxek a jelképei; levegő sólyomszárnyakkal, víz női keblekkel, föld bikatesttel, tűz oroszlánkarmokkal. A lényeg egyenlő: háromszor három lényeggel és négyszeres formával. Ezt jelképezi három egyiptomi piramis háromélű falakkal és négyzet alappal, szfinxek által őrizve.
A szfinxek arculatának hieroglifikus analógja négyféle tulajdonságát mutatja be az univerzális mágikus tevékenységnek: oldás, alvadás, melegítés hűtés. Az emberi akarat irányításával ezek a tulajdonságok természetes erőt képezhetnek és hatással lehetnek életre vagy halálra, egészségre vagy betegségre, szeretettre vagy gyűlöletre, gazdagságra vagy szegénységre.
Az telhetetlen emberi kíváncsiság és üres ostobaság olyan kérdéseket vet föl az örök szfinxnek, melyre ebben a könyvben próbálok nektek választ adni.


Hogyan lehet megmenekülni a haláltól?

Kétféle módon: időben, a betegség megelőzésével és gyógyításával és térben, a változó létezésben az egyéniség fenntartásával ami az emlékezés segítségével a jövőbe ruházható át. Ennek eredménye az élet, mely fenntartja az időbeli sorrendiséget és a tökéletes formát. Az örök mozgás az élet és a természet tudománya; minden tárgy megfelelő mértékben képes befolyásolni az egyensúlyt, ami földöntúli szellemként jelent meg számomra.
A megújulás a pusztulás segítségével történik; ezért a születés a halál születése.


Létezik-e a bölcsnek köve és ha igen, hogyan lehet hozzájutni?

A fémek a Föld méhében keletkeznek, pontosan úgy, mint a bolygók, melyek rejtett erők révén jönnek létre és amelyek különböző környezeti ellenállás során szétbomlanak. A nagy mű titka a középső ujj hatalmában van, amelyben titkos fémes csillogás található. Ez a legmagasabb fokozatú, sűrű, pozitív jellegű fény a fizikai élet fénye és az univerzális oldásé, minden természet birodalmáé. A kénből kivont aktív fém és a hermafrodita spermája szükséges az elsődleges oldáshoz, melynek során különleges ásványi só keletkezi, elég erős az univerzális tényezővel szembeni harcban. A felesleg egy tűzbe állított edényben dolgozza fel önmagát.


Képes-e uralkodni az ember a szellemen?

A szellem egy magasabb rendű lényt szolgál, mely képes uralkodni annak követelésein, nyugtalanságán és túlzott szenvedélyén.


Mire szolgálnak Kulcsaim, pecsétem és gyűrűm?

Kulcsaim a racionális és vallási erők csillagjegyek által megnyilvánult gyűjteménye, melyek megidézhetők, miközben a tévedések elkerülésére és a mágikus mű teljesítésére szolgálnak.
A pecsét összefogja a kulcsokat; a gyűrű megmagyarázza azok használatát.
A gyűrű egyszerre négyzet- és kör alakú, mert négyzetalapú kört ábrázol. Hét ívszerűen szétterülő négyzetből áll és az egyik oldalon arany korongot a másikon ezüst lemezkét tartalmaz. Ez hét fém vegyület. Az arany korongnak vörös kő a foglalata, míg az ezüst lemezkének fehér. A fehérbe a makrokozmosz jele van bevésve, a vörösbe a mikrokozmoszé.
Ha az említett gyűrűt elfordítjuk annyira, hogy az egyik a fent nevezett kövek közül felülről láthatóvá és a másik a tenyér felé fordítva észrevétlenné váljon, megjelenik az egyik vagy másik kő attól függően, hogy a szellemi világosságot vagy a sötétséget kívánjuk-e megidézni. A gyűrű hatalma a természeti erőkkel felfegyverzett mindenható akaratából származik. Ha nem nyilvánul meg a gondolat szavakban és az akarat ismertetőjegyekben, akkor ez a hatalom foganatosítható illetve fejlődésképtelen. Az ismertetőjegy ugyanis szükséges formája a gondolatnak és nélkülözhetetlen eszköze az akaratnak és minél tökéletesebb az ismertetőjegy, annál íntenzívebb a gondolat és hatalmasabb az akarat ereje. Ez minden égi és földi erő jelképe és az uralkodók törvény e, legyen az az égi makrokozmoszban vagy az emberi mikrokozmoszban. Ezért ez a talizmánok talizmánja és kitűnő pecsétje.

Lehetséges-e a jövőbelátás?

Az életben véletlenül semmi sem történik. Amit a tudatlan nem sejt, azt a bölcs előre látja. A jövő az erő egyensúlyából és annak ellentettjéből keletkezik, amelyeket számok fejezhetnek ki. A jövőt számítással lehet felmérni. A jövő bennfoglaltatik a múltban és a múlt bennfoglaltatik a jövőben. Az eredmények elkerülhetetlen következményeket vonnak maguk után és ez a folyamat okot ad új eredmények kialakításához. Tehát egyetlen tényező elegendő, hogy a folyamatot irányító számára megjelenjen a titok egész sora.
Mózes azt mondta:
"Az Úr törvényei homlokodra és kezedre vannak írva".

Lehetséges-e mágikusan hatni jóra és rosszra?

Az ember akaratát sok minden befolyásolja és az egyéni kezdeményezés gyakran elegendő arra, hogy megváltoztathassa egy nemzet sorsát. Egy szegény, szerencsétlen ember képes lenne egyetlen lélegzetével növelni a földben rejlő hőmérsékletet, sőt képes lenne a földet szétzúzni és romjait szétdobálni. Nagyobb igyekezettel és sokkal kisebb lélegzettel képes lenne tönkretenni a hozzá közelállók boldogságát. Az emberek - ugyanúgy, mint a világegyetem - rendelkeznek magnetikus befolyással és magukból, mint a nap, sugarakat bocsátanak ki. Egyesek magukba fogadják, másokból eltávozik. A világon semmi sem társtalan, minden ember vagy szerencsétlen vagy áldott.

Hogyan lehet valaki valódi varázsló?

Uralkodva a természet erőin, anélkül, hogy az megsérülne és elpusztulna; éppen ellenkezőleg, meghódítva annak akaratát.

Miben rejlik a valódi mágia?

Az egyensúly elérésében, mely alapja a mozgásnak és a valódi tudományoknak, mivelhogy az egyensúly tudománya a természet abszolút tudománya. E tudomány segítségével az ember befolyásolható míg a természeti jelenségek irányíthatóak, és az értelem sokkal magasabb fokozatú és tökéletesebb lesz. Végeredményben a mágia egy közvetítő, mely az ember szintjére kisebbíti az isteni Fenséget, ennek köszönhetően az ember képes elérni a legnagyobb tökéletességet.

Salamon kulcsai részlet

Tartalomhoz tartozó címkék: ezoterikus-irasok