Termékek Menü

A kabbala hagyománya

A kabbala hagyománya

          Frater Achad A kabbala hagyománya

 

Nem az a szándékunk, hogy ez az esszé reprezentálja a Szent Kabbala misztériumainak teljes magyarázatát, hanem sokkal inkább az, hogy a legfontosabb tanok rövid vázlatát adja, mely irányíthatja a tanulót a kabbalista módszerek értékeinek érthetőbb elgondolásai felé, mint előre megfogalmazott metódus a Végtelenen belül.

 

A tíz Szefira rajza vagy a numerikus emanáció formáin alapszik a mű, felállítva alapjait, Templomunk tartópilléreit, megtanulhatjuk visszaállítani elveszett egyensúlyunkat, így megsemmisítve az ellentéteket, melyek általában félelemmel töltenek el minket.
Ez a folyamat röviden a következőképpen is leír-ható: Megelőzve bármilyen kinyilatkoztatást, Isten nincs. Ez alig hihető, de némileg érezhető, ha fontolóra vesszük a „Ain Soph"-ot vagy a Végtelen űrt a Végtelen Fény rejtett léte által követve.
Csak amikor megértjük, hogy a Végtelen Fény egy középpontban összpontosul, akkor keletkezik az első pozitív Idea. Ez az Összpontosuló Fény a Kether – a Korona – az első Szefira. A sok közül néhány eljárás nagyon hasonlít ahhoz, amikor a fény feltörhető a spektrum színeire.

A következő magasabb Idea a Bölcsességé, melyet a Chokmah – a második Szefira – vagy az Emanáció fejez ki. Ez azonos a Logos ideájával, a világ megalkotásával, mely a kezdetekkor Istennel volt és maga volt Isten. Ez a hatalmas Teremtő Világ, az Isteni Parancs, ez képviseli az archetipikus világ magasabb intelligenciáját.
A harmadik egyenrangú a Bölcsességgel – a Megértés vagy a Binah, a harmadik Szefira, a magasabb ösztönös megérzés, mely a magyarázható Világ, helyesebben az, amely közvetíthető az alsóbb szférákba. Ez a kabbala teremtő világa, a „Hatalmas Anyai Anyag", melynek az isteni akarat és élet ad erőt.
Ez a három – Fény, Élet és az Anyag – a legfelsőbb hármas, egy és oszthatatlan. Mert az Élet a Fény anyaga, és a második és a harmadik Szefira csak az Élő Anyag aspektusa, mely a Fény maga.Most eljutottunk a hat emanációból álló világhozChesed vagy Könyörület, melyet kiegyenlít a Geburah vagy Szigorúság, megalkotva a hármasság boltívét alátámasztó két tartóoszlopot. Kiegyelítik a har-madikban összehangolt Ideákat; a hatodik Szefira a Tiphereth, mely egyenlővé teszi azokat – a Szépség vagy a Harmónia.
A következőkben megtaláljuk a Győzelem hár-masát, Netzachot, a hetedik Szefirát, melyet a Ragyogás ellensúlyoz, Hodot, a nyolcadik Szefirát, Yesod a kilen-cedik Szefira, az Alapzat egyenlíti ki.
A fentiek az anyagi világban foglalhatók össze, a tizedik Szefirában. Ennek neve Malkuth vagy Királyság. Ez a szféra függ a többitől, de valójában egy a Ketherrel, mert minden az Egyből ered és az Egyben ta-lálható. Eddig még rendben van, hogy megtanulhatjuk megérteni az egység természetét, de először meg kell szemlélnünk a sokféle és nyilvánvaló egészet is. Az idő korlátai, a tér és a környezet teszi számunkra szükségessé a fejlődés jelenlegi állapotát. De az előttünk lévő ideálnak vissza kell térnie az Egység tiszta eszméjéhez, ily módon vezetve önmagunkat a kettősség és a megvalósítás illúziójához, melyet a Nagy Műnek neveznek.
Befejeződhet-e a kabbalista elgondolás Malkuth, a Királyság vagy az anyagi univerzum megalkotásával; kényszeríteni kellet-e bennünket, hogy a teremtő folyamatot egyesek elkor-csosulásaként ismerjük el? És ilyennek kell tűnnie számunkra behatárolt nézőpontunkból addig, amíg elsajátítjuk a Megváltás elgondolását és hasznot húzunk belőle?
A Chokmaht , a bölcsességet vagy a Felsőbb Akaratot Atyának nevezik; a Binah, a Megértés fejezi ki a Nagy Anyát; a következő hat Szefira összpontosul a Tipherethben, a Fiúban, és reprezentálja az Értelmet; míg Malkuth – a Királyság vagy az Állati Lélek, mely felfog és érez – a Lány.
A Lánynak frigyre kell lépnie a Fiúval, hogy Anyává, az Atya igaz társává válhasson, mielőtt mindent elnyel a Fény Koronája. Más szóval, az értelem segítségével ellenőrizhetjük állati természetünket, és végeredményében megtaláljuk érzéseink megértésén keresztül, mely sorjában az Atya és a Bölcsesség elfogadásának képessége, így alkotva számunkra Isten valódi képviselőit a földön, akik képesek akaratát végrehajtani úgy, mintha a Mennyben történne.
A kabbalisták továbbá megkövetelik az emberénél magasabb, fejlettebb Intelligenciák sorozatát. Ezek a Mennyei intelligenciák a Szefirák uralkodói. ők sugározzák vissza és állítják elő újra az Isteni Ideákat, és cselekvően közvetítik is a Természet irányításáért és az ember felvilágosultságáért. Így önmagában mindegyik passzív és aktív.
Az emberi értelem is passzív és aktív is egyben. Az értelem sajátossága az aktivitás, a passzivitás általában időszakos megérzés. Ez a megérzés a felső és alsó elnyelésének képessége. Az aktív értelem képes a tézis, antitézis, szintézis megalkotására, figyelembe véve azt, hogy az igazságot ábrázolták azt a megérzés segítségével. A természeti értelem megtalálható az érthetőségben és az összes más természetes dologban, annak megfelelően, hogy milyen formájúak és milyen anyagok alkotják.
Minden anyagi dolog mondhatni háromszoros léttel rendelkezik. Léteznek ideákként a Logos értelmében; materiálisan léteznek önmagukban, spirituálisan pedig az Alkotó Intelligenciák értelmében. Nagyon fontos, hogy megértsük a létezés eme hármas elképzelését, mivel sok olyan dolgot világossá tesz, mely enélkül homályos maradna számunkra. Ha például látunk egy asztalt, emlékeznünk kell, hogy mióta az Alkotó Intelligenciák rendszerében vagyunk, az asztal spirituálisan is létezik bennünk. Hogy milyen is az asztal önmagában, azt nem tudjuk, azt sem tudjuk felfogni bizonyossággal, hogy természeténél fogva egy Idea a Logos értelmében. Így a dolgok tökéletlennek tűnhetnek számunkra, míg valójába tökéletesek, nélkülünk mégis csak természetük behatárolt ideái.
A Nagy Mű abból áll, hogy kijavítja eltorzult látomásainkat, így képessé tesznek minket minden dolgot megérteni az Igazság Fehér Fényében, szűklátókörű korlátaink ellenére is.
Ez csak azzal válhat tökéletessé, ha megszerezzük azt, melyet világnézetnek vagy víziónak nevezhetünk szabadon, torzulásmentesen. Valamennyi Nagy Tanítás célja, hogy megmutassa nekünk az egész Alkotás egyfajta nézetét, így lehetővé téve számunkra a tudatos együttműködést az isteni szándék megvalósításában. Minden Mennyei Intelligenciáról azt momdják, hogy belsőleg egyesült minden dologgal és tartalmazza azokat spirituális módon is. Ilyen formán a Nagy Műnek egyesítenie kell a mikrokozmoszt a makrokozmosszal.
Mondják még azt is, hogy minden földi intelligencia képes arra, hogy spirituális módon minden dolgot magába fogadjon, és a kiterjedés arányában, mely tökéletesíti azokat, eggyé válik velük. Itt van a kulcs az Életfa, a Mennyei Intelligenciák és a Szefirák kabbalista elképzeléseinek használatához. Amint felfelé lépkedünk eme Fa „ösvényein" fokozatosan kell felszívnunk és így spirituálisan is eggyé válnunk minden dologgal az univerzumban. Tökéletesnek kell lennie a fokozatos lépések által, melyeket a Hatalmas Rendszer fokai ábrázolnak. Minden egyes lépésnek tökéletesnek kell lennie, mielőtt továbbhaladnánk a következőre. Meg kell tanulnunk mérlegelni és kiegyensúlyozni, mert lehetnek hamis csúcsok misztikus háromszögünkben vagy hiányzó küllők a Nagy Kerékben.
A Lánynak – a természet akarata – egyesülnie kell a Fiúval; az indivídum lesz, mely az embert kiemeli az állatok közül és megadja a választás hatalmát. Mi több, az Értelem vagy a Fiú – természetesen az idő és a tér felett – képes magába foglalni az időt és a teret, és mindazt, amely az időben és a térben van.
Íly módon a Dhyana (a megkülönböztetés tudománya) eszközeivel megvalósul, hogy a misztika túllépi eme korlátok ha-tárait és magába olvasztva egyé válik velünk. Egy kis „én" nem sok, hogy megértse a Magasabb Én vagy a Szent őrangyalok természetét. Ez az, melyet az ego megsemmisülése fejez ki; nem az "én" elképzelés csökkenése, csak az „én" természetének megismerése egy másik aspektusból. A kis „én" úgy látja a természetet, mint egy rendkívüli egészet, olyan sok megismerésre váró dologgal, hogy a feladat végtelennek és lehetetlennek tűnik. A kabbala arra tanít minket, hogy csoportosítsuk az összes elképzelést alaptermészetüknek és hasonlóságuknak megfelelően. És ahogy haladunk tovább, egyre nagyobb és nagyobb számban leszünk képesek a dolgokat megismerni, az alapvető elképzelések egyre csökkenő számának fényében.
A Bölcsesség 32 Ösvénye lehetővé teszi számukra a besorolását a világegyetem 32 szakaszába; innen haladunk, csökkentve alapvető elképzeléseinket, és növelve az azokat takaró földet addig, amíg az Egységet el nem érjük.
Az 5° = 6³ forma ábrázolható a pentegrammal és a hexagrammal is. Az Embert, a Mikrokozmoszt szimbolizálhatja a Szellem által megkoronázott Négy Elemből álló Pentagram. A naprendszer összefoglalható a Hexagrammal, mely a Makrokozmoszt is kifejezi.
Az embernek magába kell lélegeznie a makrokozmoszt, spirituálisan feloldódni a szoláris és planetáris Intelligenciák által ábrázolt Ideákban. Így lehet a Mű e része tökéletes. Az ember megszerzi a tudást és a „Magasabb Én"-nel vagy a Szent őrangyallal történő érintkezés lehetőségét. Mindezen túl, ott van a hatalmas világűr, ahol minden férfi és minden nő egy-egy csillag. Az embernek magába kell szívnia eme szféra Ideáit, és ugyanakkor fel kell ismernie, hogy minden atom egy csillag önmaga létezésében. Végül így jut el a Megértéshez, a Hatalmas Anya Trónusához.
Majd az ember, akit NENO-nak neveznek, elmerül a Logos, az Atya bölcsességében, és nem csak érteni fog, de akarni és alkotni is az Isteni Elgondolás szerint. A fején lévő korona fényétől majd felvilágosul. Ez a fény egyre mélyebbre hatol a dolgokban egészen addig, amíg az Alkotó elgondolása meg nem valósul.
Emlékezz e szavakra: „A dolgok léteznek, mert Isten ismeri őket. Az ember ismeri a dolgokat, mert léteznek." És még egyszer: „Az ember felemelkedik a dolgoktól az Ideákig; Isten alászáll az Ideáktól a dolgokig."
Most a kezeidben tartod a Nagy Átjáró kulcsát. Ez így helyes, de vegyük még egyszer fontolóra a kabbalista eljárások lényegét, a számok misztériumának lényegét, mint az ideák alapjait.
Ha sikerül lecsökkenteni ideáinkat a numerikus alapokig, sokkal könnyebben bánunk majd velük, és képesek leszünk azokat visszahozni az Egységbe. A Tíz Szefira megadja számunkra fő Ideáink tizes skálájának alapjait, melyeket megfelelően kell csoportosítanunk. A 22 összekapcsolt „Ösvény" a héber ábécé betűin alapszik, melyek maguk is numerikusak, lehetővé téve számunkra, hogy kapcsolódjunk azokhoz az Ideákhoz, hogy játszi könnyedséggel és bizonyossággal eljussunk egyiktől a másikig.
A Négy Világ Elképzelése megadja nekünk, hogy növeljük a megismert dolgok – az archetipikus, az alkotó, a formatív és az anyagi – számát, figyelembe véve a Szefirát és az „Ösvényeket" mint mindenben létező egyidejűségeket; ugyanakkor négy osztályba sorolva az alapvető ideákat. Ezek a Szellem által megkoronázva alakítják ki a Mikrokozmoszt, mely maga az ember, a Pentagram. Legfőbb Egyetemes Ideáink kifejezhetőek a Hexagrammal, mint ahogy azt már említettem. Egyesítsd a Pentagramot a Hexagrammal, és a Tizenegy pontú Csillag megadja az AEON kulcsát az ABRACADABRA szóval mint mágikus kifejezéssel együtt. Így egyesülünk a SZÓ-val, a Logosszal és végül az Isteni Lélegzettel, mely megalkotta azokat.
Emlékezz, a kabbalista eszközök le tudják csökkenteni a szavakat numerikus alapjaikra: hiszen a héber ábécében minden szó egyben szám is. Ebből felismerhetjük saját létünk szavát és számát, felfedezhetjük helyünket a Teremtő rendszerében. A hasonló számértékekkel rendelkező szavak közötti összefüggés segít megalkotni a saját, helyes pályájukon súrlódások nélkül mozgó, közös irányítás alatt lévő csillagok galaxisait, melyek férfiak és nők.
Íly módon jutunk el a Csillagos Ég misztériumának megértéséhez. Mivel testünk minden egyes atomja önmagában is egy kis naprendszer, így a Mennyei Anya testünkben lakozik, akit egy Láthatatlan pont energetizál, mely Mindenek Éltetője.
Gondoljuk el, hogy általánosan az értelmek és az ideák, melyekhez eljutunk hasonlatosabbak az Isteni Gondolat elgondolásához, mely maga az Univerzum. Csak egy ilyen Gondolat van, egy végső Gondolat, mely minden dolog. Rendes körülmények között – ahogyan azt egy hindu mondta – a gondolat nem válhat igazzá addig, amíg el nem érünk egy sík pontot, mely minden dologra vonatkozik, és ez az igazság. De a Legmagasabb Értelem, mely Istenben található, teljesen Egy.

 

Tartalomhoz tartozó címkék: ezoterikus-irasok