Termékek Menü

Ezoterikus írások

2014. 05. 14. 10:12:27
Szabadkőműves mesterek

 

           Szabadkőműves mesterek és az

                  isteni bölcsesség fénye

 

          A hajó és Úrnőnk titkai

 

            Több mint hétszáz évig gótikus katedrálisok emelték fel hajóorraikat Európa szerte minden országban, felfedve üzenetüket, a Mester szavát, azt az örökséget, mely a megváltás edényeinek építői által maradt fenn számunkra. Néhány évvel ezelőtt a lélek katedrális kiemelkedő szakértője, Joris Karl Huysmans ezt írta: „Napjainkban nehéz méltányolnunk azok áhitatos munkásságát, akik el akarták érni az elképzelt építészeti benyomást. Továbbá, ezeket az épületeket azért hozták létre, hogy észrevehetővé tegyék azt, amit azóta elpusztítottak. Egy olyan látványosságban, mely nem maradt fenn. Kezdetben ezeket házak vették körül, melynek megjelenése beleillett a bazilika látványába: de napjainkban barakkok és börtönök veszik körül őket. De e helyett ezeket nem azért építették meg, hogy tereik felett kimagasló tornyokká váljanak.”. Huysmans eme feltevését az óta megerősítették a régészek is.

2014. 05. 14. 09:57:53
Prága

          Jeruzsálem és Prága – A mennyei vár

 

 

            Egy kör: vagy más néven Jeruzsálem, a mennyei vár. Jeruzsálem alakjai mind megfigyelhetőek Prága térképén: a valódi történelmin, ama terv alapján, melynél az utcák az új város déli részénél megépültek, és az ideálison is, mely köralakban van elrendezve, melynek középpontja a Szent Mihály templom, és ami keresztezi a Vysehrad területet, a Prága kastélyt, és a Szent Péter templomot a Porici utcán. A valódi Jeruzsálemmel kapcsolatban Wilhelm Lorenc ezt mondta: „Ha az új várost és Jeruzsálemet összehasonlítjuk a történelmi Jeruzsálemmel egy azonossági skálán, akkor a későbbi egy olyan területet foglal le, mely körülbelül a Wenceslas tértől a Szent Catharine-ig tart, és a Jecna utcán lévő kaputól addig a régi útig, ami Wenceslas utcát követi.

2014. 05. 08. 19:23:06
Gnoszticizmus

           A Gnosztikus Világ Áttekintése

               A Gnoszticizmus Rövid Összefoglalója

 

A GNOSZTICIZMUS AZ A TANÍTÁS, mely a Gnózison alapszik, a transzcendencia tudásán, mely a belsőből, az intuitív okokból származik. Habár a Gnoszticizmus így a személyes vallásos élményeken nyugszik, téves lenne minden ilyen élményt a Gnosztikus felismerésben bekövetkezett eredménynek tekinteni. Közelebb áll az igazsághoz az, mely szerint a Gnoszticizmus egyfajta specifikus vallásos élményt fejez ki, egy élményt, mely nem a teológia vagy a filozófia nyelvezetével van kölcsönhatásban, hanem e helyett közeli kapcsolatban áll a mítosz médiumával, és az által fejezi ki magát. Továbbá megfigyelhetjük azt, hogy a legtöbb Gnosztikus szentírás a mítoszok alakját veszi magára. A „mítosz” kifejezés itt nem azt jelenti, hogy „olyan történetek, amik nem igazak”, hanem inkább az igazsások eme mítoszokban testesülnek meg, mely különbözik a teológia dogmáitól, vagy a filozofikus kijelentésektől.

A következő összegzésben megkíséreljük a próza tokjába zárni azt, amit a Gnosztikus mítoszok kifejeznek megkülönböztethető verses és képi nyelvezetükkel.

2014. 05. 08. 13:45:24
Sephiroth

              A Sephiroth

 

Nem csupán egy, hanem végtelen számú kabbala létezik, de a kabbala központi szimbóluma az Életfa, vagyis a Sephiroth. Mindnyájunknak egyedi kapcsolata van azokkal a szimbólumokkal, melyeket a kabbalában használnak. Ezért mindnyájan egy személyes és egyedi Életfát építünk fel. Minden kabbalistának ki kell választania, és fel kell építenie a maga szimbolikus útját, mely a legalkalmasabb arra, hogy együttműködjön az ösztönnel. Számos fő forrás van, melyek közül választani lehet.

2014. 04. 29. 18:11:40
Az újkori hagyomány őrzői

             Az újkori hagyomány őrzői

 

Az Igazság, csakúgy mint a Fény és az Isten dicsőséges tradíciója mindig számtalan akadályon keresztül haladt végig a megkezdett úton. Adeptusai szinte mindig kénytelenek voltak alkalmazkodni a kor körülményeihez, hogy így őrizzék meg a tradíciókat és hogy elmenekülhessenek üldözőik elől. Az adeptusok Igaz tanítása nemcsak általuk terjedt, hanem azok révén is, akiktől e tradíciók a legtávolabb álltak – ők voltak a szkeptikusok és begyepesedett agyúak. Ezeket a mondatokat papagájként ismétlő, de nem értő és jelképet festő személyek voltak, akiknek elméje behatárolt vagy hihetetlenül silány volt, nos ők terjesztették az Igazság magvát, mely időről-időre megfogant és kicsirázott a kiválasztottak szívében. Kik tehát az Igazság Tradíciójának ellenségei?

2014. 04. 29. 18:01:24
Reinkarnáció és a karma

            Reinkarnáció és karma

 

 

A karma fogalma elválaszthatatlan volt az ÚJJÁSZÜLETÉS vagy REINKARNÁCIÓ fogalmától. Habár a reinkarnáció fogalmát a késő XVII. században bevezették az európai okkultizmusba, a Franciscus van Helmont által Ragley-ben (Worcestershire) alapított rózsakeresztes iskolában a nem-ezoterikus körökben nem hirdették széles körben. Most első alkalommal a reinkarnáció törvényei (legalábbis a szövegbe foglalt törvények a Keleten, és túlnyomó részben a hindu irodalomban) nyilvánossá váltak a hozzáférhető irodalomban. Blavatsky egyike volt azon első ezoterikusoknak, akik rámutattak, hogy a közelgő XX. században egyre több ember fog úgy megszületni, hogy határozott emlékei lesznek előző életeiről. Ez a felfogás mély befolyással kell, hogy legyen az ilyen emberek moralitására.

2014. 04. 23. 14:48:44
Démonok

          Ördögök és démonok távoltartása

 

A hagyományok értelmében egyes színek, hangok és illatok távol tarthatják a démonokat. Ezért a mediterrán népek egy bizonyos kék színt festenek az ajtók és ablakok köré a vámpírok kirekesztésére, és kék rózsafüzért viselnek a gonosz szándék ellen, stb. A különféle rituális mágikus ceremóniáknak és természetfeletti erőknek mind megvan a maguk színe, amiket alkalmazni kell csakúgy, mint a különböző színű ruhákat az egyes miséken, ahol is a vörös a mártírokra-, a fekete, újabban a bíbor vagy akár fehér a halottakra történő emlékezést, a zöld a reményt fejezi ki, stb.

2014. 04. 23. 09:41:04
A Szent Kabbala

           A Szent Kabbala

                         A kabbalisták és munkáik.

Mindazt, a mi a Kabbalát illeti: eredetét, korát és értelmét sűrű titokzatos fátyol fedi. A modern birálatnak sikerült ugyan ezt a fátyolt különböző pontokon föllebbentenie, de talányainak valamennyiét még távolról sem oldották meg, a mi többek között abból is kitetszik, hogy a buvárok csak egynéhány részletre vonatkozólag értenek teljesen egyet. Természetesen ránk nézve a Kabbala búvárlatának csak legvalószinűbb és legjobban okadatolt eredményei bírnak értékkel. Minthogy azonban a kabbalistáknak tudományuk eredetéről szóló saját vélekedéseik sem érdektelenek, nézzük előbb ezeket. ÉNOK könyvében, az Ó-szövetség egyik legtartalmasabb és legjelentékenyebb pszeudoepigrafikus munkájában, a 7. és 8. fejezetben az angyalok bukásának, melyet MÓZES ([1. könyv] VI., 1–4.) röviden említ, részletes leírását találjuk. Erről a csodálatos eseményről ÉNOK könyve következőképen ad számot:

Történe pedig azon napokban, midőn az emberek szaporodtak vala, hogy gyönyörű szép lányok születének. És midőn az angyalok, az ég fiai, ezeket láták, szerelemre lobbanának irántuk és mondák: Jertek, válasszunk feleségeket az emberek utódai közül és nemzzünk velük gyermekeket. Ekkor így szóla SAMJAZA, az ő vezérük: Félek, hogy elijesztitek magatokat ilyen vállalkozástól és magamnak kell ily súlyos bűnért megszenvednem. Ők azonban felelének és mondák: Esküszünk valamennyien és kötelezzük magunkat kölcsönös esküvel, hogy szándékunkat meg nem változtatjuk és tervünket végrehajtjuk. Ekkor megesküvének valamennyien és kölcsönös esküvel lekö-ték magukat. 200-an voltak, a kik leszállának Ardisra, Armon-hegy csúcsára ... Ekkor feleségeket vevének, mindenik választa magának; közeledének hozzájuk és náluk lakának és megtaníták őket varázslatra, bűvölésekre és gyökerek és fák használatára .... Azonkívül AZZAZIEL megtanítá az embereket fegyverek és kések, pajzsok és mellvértek, tükrök, karpereczek és ékszerek készítésére, kendőző szerek használatára, a szemöldökök szépítésére, drága és választékos minőségű és szinű kövek használatára, úgy, hogy a világ teljesen megváltozott. Az istentelenség gyarapodott, a bűnös szerelem terjedt és vétkezének és megrontának mindenkit, a ki útjokba akadt. AMAZAROK tanítá a különféle varázslást és a gyökerek használatát; ARMERS tanítá a varázs feloldását; BARKAJAL a csillagok megfigyelését; AKIBEEL a jeleket; TAMJEL tanítá a csillagjóslást és ASARADEL a hold mozgását.

2014. 04. 23. 09:29:17
A voodoo-mágia

          A voodoo-mágia

                         Bevezetés 


A VOODOO név a benin „Vodun" szóra vezethető vissza, ahonnét a legtöbb nyugat-indiai rabszolga származott, és kiknek utódait még ma is főként a karibi térségben találhatjuk meg. Az egyház ebben a kultuszkomplexumban a pogányság ördögi megnyilvánulását látta és megpróbált vele – mindenesetre hasztalanul – harcolni. A voodoo manapság jelentős szerepet játszik a turistacsalogatásban. 
Sajnos ezidáig, különösen Németországban csak nagyon kevés használható olvasmányt találni a voodoo kultuszról, kiváltképpen a gyakorlásra vonatkozó könyveket, hogy megismerkedhessünk a voodoo mágia anyagával, tanítható legyen és mágikusan továbbképezhessük önmagunkat. A voodoo mágia a világ előtt messzemenőkig rejtve maradt és lényegében csak Haitire korlátozódott. A turizmus és a tömegmédia mégis gondoskodott arról, hogy Haitit nyaralóparadicsommá tegye és a voodoo fogalma ne maradjon sokáig felfedezetlen. Így tudott a voodoomágia, részben a mi szélességi fokunkon is megtelepedni. 
A tapasztalati és tanulóidőmet egy Maracaiból származó venezuelai voodoo papnál töltöttem, aki megtanított a régi rítusokra és a mágikus hívásra. Ebbe a könyvbe kívánom a legérdekesebb mágikus tapasztalataimat lejegyezni. De különösen a voodoomágia gyakorlati részét akarom behatóan elmagyarázni. 

2014. 04. 23. 09:23:02
Poláris erők a természetben

          Poláris erők a természetben

 

„Mint fent, úgy lent" hirdeti Hermész Triszmegisztosz, és minél intenzívebben merülünk bele a Kozmosz szemléletébe, annál tisztábban alakul ki a Smaragdtábla klasszikus sorainak élő valósága.
A csillagtorony klauzúrájában figyelve az Égi Tenger csodáit, számos analógiát fedezünk fel a fényévezredek távolságában ragyogó égitestek és az emberek élete között. Példaképpen vizsgáljuk meg az Amerika-köd különleges alakulatait. Megfigyelhetjük ott is, hogy azok a misztériumok, melyek az emberiség életében mindig újból visszatérő, alapvető jelenségek, a csillagok világában is lejátszódnak: látunk óriási, kettős csillagokat, az egyik hímnemű, a másik nőnemű jellegű; konjunkció előtt álló napduálokat figyelhetünk meg az ég csillagpanorámáján. Léteznek olyan napok is, melyek több bolygóval egyszerre egyesülnek, vannak hármas erőviszonyok és számos más hasonló asszociáció.