Termékek Menü

Ezoterikus írások

2014-04-29 18:01:24
Reinkarnáció és a karma

            Reinkarnáció és karma

 

 

A karma fogalma elválaszthatatlan volt az ÚJJÁSZÜLETÉS vagy REINKARNÁCIÓ fogalmától. Habár a reinkarnáció fogalmát a késő XVII. században bevezették az európai okkultizmusba, a Franciscus van Helmont által Ragley-ben (Worcestershire) alapított rózsakeresztes iskolában a nem-ezoterikus körökben nem hirdették széles körben. Most első alkalommal a reinkarnáció törvényei (legalábbis a szövegbe foglalt törvények a Keleten, és túlnyomó részben a hindu irodalomban) nyilvánossá váltak a hozzáférhető irodalomban. Blavatsky egyike volt azon első ezoterikusoknak, akik rámutattak, hogy a közelgő XX. században egyre több ember fog úgy megszületni, hogy határozott emlékei lesznek előző életeiről. Ez a felfogás mély befolyással kell, hogy legyen az ilyen emberek moralitására.

2014-04-23 14:48:44
Démonok

          Ördögök és démonok távoltartása

 

A hagyományok értelmében egyes színek, hangok és illatok távol tarthatják a démonokat. Ezért a mediterrán népek egy bizonyos kék színt festenek az ajtók és ablakok köré a vámpírok kirekesztésére, és kék rózsafüzért viselnek a gonosz szándék ellen, stb. A különféle rituális mágikus ceremóniáknak és természetfeletti erőknek mind megvan a maguk színe, amiket alkalmazni kell csakúgy, mint a különböző színű ruhákat az egyes miséken, ahol is a vörös a mártírokra-, a fekete, újabban a bíbor vagy akár fehér a halottakra történő emlékezést, a zöld a reményt fejezi ki, stb.

2014-04-23 09:41:04
A Szent Kabbala

           A Szent Kabbala

                         A kabbalisták és munkáik.

Mindazt, a mi a Kabbalát illeti: eredetét, korát és értelmét sűrű titokzatos fátyol fedi. A modern birálatnak sikerült ugyan ezt a fátyolt különböző pontokon föllebbentenie, de talányainak valamennyiét még távolról sem oldották meg, a mi többek között abból is kitetszik, hogy a buvárok csak egynéhány részletre vonatkozólag értenek teljesen egyet. Természetesen ránk nézve a Kabbala búvárlatának csak legvalószinűbb és legjobban okadatolt eredményei bírnak értékkel. Minthogy azonban a kabbalistáknak tudományuk eredetéről szóló saját vélekedéseik sem érdektelenek, nézzük előbb ezeket. ÉNOK könyvében, az Ó-szövetség egyik legtartalmasabb és legjelentékenyebb pszeudoepigrafikus munkájában, a 7. és 8. fejezetben az angyalok bukásának, melyet MÓZES ([1. könyv] VI., 1–4.) röviden említ, részletes leírását találjuk. Erről a csodálatos eseményről ÉNOK könyve következőképen ad számot:

Történe pedig azon napokban, midőn az emberek szaporodtak vala, hogy gyönyörű szép lányok születének. És midőn az angyalok, az ég fiai, ezeket láták, szerelemre lobbanának irántuk és mondák: Jertek, válasszunk feleségeket az emberek utódai közül és nemzzünk velük gyermekeket. Ekkor így szóla SAMJAZA, az ő vezérük: Félek, hogy elijesztitek magatokat ilyen vállalkozástól és magamnak kell ily súlyos bűnért megszenvednem. Ők azonban felelének és mondák: Esküszünk valamennyien és kötelezzük magunkat kölcsönös esküvel, hogy szándékunkat meg nem változtatjuk és tervünket végrehajtjuk. Ekkor megesküvének valamennyien és kölcsönös esküvel lekö-ték magukat. 200-an voltak, a kik leszállának Ardisra, Armon-hegy csúcsára ... Ekkor feleségeket vevének, mindenik választa magának; közeledének hozzájuk és náluk lakának és megtaníták őket varázslatra, bűvölésekre és gyökerek és fák használatára .... Azonkívül AZZAZIEL megtanítá az embereket fegyverek és kések, pajzsok és mellvértek, tükrök, karpereczek és ékszerek készítésére, kendőző szerek használatára, a szemöldökök szépítésére, drága és választékos minőségű és szinű kövek használatára, úgy, hogy a világ teljesen megváltozott. Az istentelenség gyarapodott, a bűnös szerelem terjedt és vétkezének és megrontának mindenkit, a ki útjokba akadt. AMAZAROK tanítá a különféle varázslást és a gyökerek használatát; ARMERS tanítá a varázs feloldását; BARKAJAL a csillagok megfigyelését; AKIBEEL a jeleket; TAMJEL tanítá a csillagjóslást és ASARADEL a hold mozgását.

2014-04-23 09:29:17
A voodoo-mágia

          A voodoo-mágia

                         Bevezetés 


A VOODOO név a benin „Vodun" szóra vezethető vissza, ahonnét a legtöbb nyugat-indiai rabszolga származott, és kiknek utódait még ma is főként a karibi térségben találhatjuk meg. Az egyház ebben a kultuszkomplexumban a pogányság ördögi megnyilvánulását látta és megpróbált vele – mindenesetre hasztalanul – harcolni. A voodoo manapság jelentős szerepet játszik a turistacsalogatásban. 
Sajnos ezidáig, különösen Németországban csak nagyon kevés használható olvasmányt találni a voodoo kultuszról, kiváltképpen a gyakorlásra vonatkozó könyveket, hogy megismerkedhessünk a voodoo mágia anyagával, tanítható legyen és mágikusan továbbképezhessük önmagunkat. A voodoo mágia a világ előtt messzemenőkig rejtve maradt és lényegében csak Haitire korlátozódott. A turizmus és a tömegmédia mégis gondoskodott arról, hogy Haitit nyaralóparadicsommá tegye és a voodoo fogalma ne maradjon sokáig felfedezetlen. Így tudott a voodoomágia, részben a mi szélességi fokunkon is megtelepedni. 
A tapasztalati és tanulóidőmet egy Maracaiból származó venezuelai voodoo papnál töltöttem, aki megtanított a régi rítusokra és a mágikus hívásra. Ebbe a könyvbe kívánom a legérdekesebb mágikus tapasztalataimat lejegyezni. De különösen a voodoomágia gyakorlati részét akarom behatóan elmagyarázni. 

2014-04-23 09:23:02
Poláris erők a természetben

          Poláris erők a természetben

 

„Mint fent, úgy lent" hirdeti Hermész Triszmegisztosz, és minél intenzívebben merülünk bele a Kozmosz szemléletébe, annál tisztábban alakul ki a Smaragdtábla klasszikus sorainak élő valósága.
A csillagtorony klauzúrájában figyelve az Égi Tenger csodáit, számos analógiát fedezünk fel a fényévezredek távolságában ragyogó égitestek és az emberek élete között. Példaképpen vizsgáljuk meg az Amerika-köd különleges alakulatait. Megfigyelhetjük ott is, hogy azok a misztériumok, melyek az emberiség életében mindig újból visszatérő, alapvető jelenségek, a csillagok világában is lejátszódnak: látunk óriási, kettős csillagokat, az egyik hímnemű, a másik nőnemű jellegű; konjunkció előtt álló napduálokat figyelhetünk meg az ég csillagpanorámáján. Léteznek olyan napok is, melyek több bolygóval egyszerre egyesülnek, vannak hármas erőviszonyok és számos más hasonló asszociáció.

 

2014-04-23 08:56:15
Pierre de Lasenic - Hermetika

          Pierre de Lasenic

                    Hermetika

 

1604-ben, írják a lexikográfusok, fedezték fel a Rózsa és Kereszt testvériség híres megalapítójának sírhelyét. A halott kezében kézírásokra akadtak, melyek e társaság titkaira és tevékenységére vonatkoztak, mely tevékenység a legrejtélyesebb, legrejtelmesebb és leghíresebb volt a civilizált Európa történetében. Ki volt ez a férfi? Nem ismeretes. A mendemonda arról szól, hogy német nemes volt. Néhány szerző úgy véli, hogy talán Christian Rosenkreutznek hívták, megint mások szerint neve az első két díszes kezdőbetűben van elrejtve, melyek sírkövére lettek felírva (R. C.).

2014-04-23 08:28:38
Szerelmi mágia

            Szerelmi mágia

                                     Rituálék meghatározott tárgyakkal

 

Szerelmi igézés medállal

Szükséges hozzá:

  • egy rézmedál
  • egy arany nyaklánc illetve
  • egy zöld vagy rózsaszín szalag
  • egy véső
2014-04-23 08:00:36
Golden Dawn Az Arany Hajnal Hermetikus Rend

                Az Arany Hajnal Hermetikus Rend

 

 

Az Arany Hajnal hermetikus rend volt a legbefolyásosabb okkultista csoport, amely a tizenkilencedik század végi okkultista mozgalmakból bontakozott ki. A csoport, és legbefolyásosabb tagjainak fő célja az volt, hogy az akkoriban létező különböző hagyományágak összekapcsolásával létrehozzanak egy működő mágiarendszert.

A csoportot 1888-ban alapította William Wynn Westcott (1848-1925), orvos és szabadkőműves-mester, William Robert Woodman, szintén orvos és szabadkőműves, és Samuel Liddell MacGregor Mathers (1854-1918), aki szintén szabadkőműves volt.

2014-04-23 07:52:04
Az alef jelentése

           Az Alef jelentése

 

 

Az Alef betű 3 elkülöníthető résszel és 10, az alakjára vonatkozó, szabállyal rendelkezik.

2014-04-22 19:56:36
Mágia

        Eliphas Lévi

                A mágikus reneszánsz elindítója

 

Eliphas Lévi, eredeti nevén Alphonse-Louis Constant (1810. 02. 08. – 1875. 05. 31.), korának talán a leghíresebb és bizton állítható, hogy legtudósabb francia okkultistája – aki mindig rettenthetetlen és kérlelhetetlenül igazságos volt –, egyike volt a tizenkilencedik századi hermetikus hagyomány hordozóinak; mindemellett nagyfokú tudása és békeszeretete soha nem nyomta el szellemének szárnyalását. „Lévi azokhoz a lényekhez tartozik, akik lelküket górcső alá veszik, és így olyan egyszerűek és idealisták lesznek, hogy életük elkerüli a tudományos akadémiai és laikus, közönséges tömeg megértésé. Annak a tömegnek a megértését, amelyik valahol messze a bonyolult vélemények és előítéletek összefonódó rácsai mögött keresi az igazságot, amelybe csupán azért börtönözte be tulajdon szellemét, hogy ne legyen képes egyetlen önzetlen mosolyra és egyetlen filozófikus cselekedetre sem, ami magában rejti mindannak az esszenciáját, ami után valaha is vágyódott, amihez fohászkodott és amiért élt..."