Termékek Menü

Ezoterikus írások

2014. 06. 04. 12:42:31
Rózsakeresztes gondolatok az ősök örökkön át égő lámpáiról

               Rózsakeresztes gondolatok az ősök

                                  örökkön át égő lámpáiról

 

A mai kor embere számára egy örökkön égő lámpa gondolata nem kevésbé abszurd, mint az örökmozgásé. A modern tudományokban áskálódónak alig elfogadhatóbb, a legnagyobb gondolkodók és a rózsakeresztesek számára azonban fény világítja meg e rejtélyes témát. Az igaz beavatott felfedezte, hogy habár a Természet egyetemesnek tűnő törvényekhez kötött, mégis, ha alaposan kutatunk utána, magában a Természetben találhatunk bizonyítékot arra, hogy bizonyos időkben és évszakokban, számunkra ismeretlen módokon, törvényei felcserélődnek egy olyan erővel, ami előtt ő, a nagy anya, is kénytelen meghajolni. A világtörténelem lapjai számos ilyen, általunk általában csodának titulált esetet tárnak fel, némelyek éppen olyannyira hitelesítettek, mint az ősi történelem bármelyik pontja. Az izraeliták átkelése a Vörös-tengeren, Jónás és a bálna esete, valamint Jézus mennybemenetele, hogy csak néhány példát említsünk. A próféciák ereje ellentétben áll a földi lények hétköznapi képességeivel, ebből a szempontból nevezhetjük azt csodának. Manapság ritkán látogatnak hozzánk angyalok a dicsőség birodalmából – vajon a mennyország távolabb esik tőlünk? Esetleg az ember lett közömbös? A rózsakeresztesek keresztények, a keresztények pedig mindig is hittek a csodákban, és mindig elismerték egy olyan Mindenható létezését, aki bizonyos időkben úgy cselekszik, hogy a folyamat nyomai és fokai rejtve maradnak, így késztetve a gúnyolódókat tagadásra, a tagadókat pedig gúnyolódásra.

2014. 06. 04. 12:14:47
A tarot és a titkos tradíció

 

                   A tarot és a titkos tradíció

 

A tarot az univerzális eszmék szimbolikus ábrázolását testesíti meg, amelyben az emberi szellem minden bonyodalma és következménye benne rejlik, és ha így nézzük, akkor bennük van az a titkos tanítás, amely mindegyikünk tudatába beágyazódott, és amelynek igazságait csak kevesek valósíthatják meg, mert az átlagember még a létezésüket sem ismeri. Van egy olyan teória, amely szerint ez a tanítás már megint kiállta a próbát, azaz, egy kiválasztott kisebbség tudatában született meg; hogy titkon egyik embertől a másikig jutott tovább, és a titkos írásokban, mint pl. az alkímista és kabbalista művekben őrizték meg írásos formában; hogy minden instituált misztériumban benne van, ahonnan a rózsakeresztesség vált élő példává a múltban, és a szabadkőművesség, mint élettel teli összefoglalás vagy általános emlékezés mindazokra, akik fel tudják fogni tényleges jelentését. Általában azon a véleményen vannak, hogy a titkos tanítások mögött tapasztalat vagy gyakorlat rejlik, amellyel megszerezhető a tanítás bizonyítéka. Meggyőző lehet, hogy egy ilyen témájú könyvben alig tehetek mást, hogy részletezem azon állításokat, amelyeket már néhány írásomban részletesen is tárgyaltam. Elhatároztam, hogy a szabadkőművesség és a hermetikus irodalom titkos tradícióit tárgyaló könyvek két legjelentősebb fázisát behatóbban is áttanulmányozom.

2014. 06. 04. 11:46:34
Clifford Bias Tíz isteni Szefira a kabbalisztikus kardon (Villám)

           Clifford Bias Tíz isteni Szefira a

                            kabbalisztikus kardon (Villám)

 

Istenség


Keter -Korona
Csodálatraméltó intelligencia. Keter a legfennköltebb egység, AZ, ami előtt SEMMI SEM LÉTEZETT, AZ, ami MINDENKI és MINDEN, ami EGYEDÜLÁLLÓ. Isteni neve Eheieh, vagyok, aki vagyok. Ez Aum, Amoun, Ámen, Brahma, Khepera, Neb-er-tcher, a világegyetem Ura. Ez Arik Anpin, Macroproszopusz, Nagy nyugalom, Fehér fej, legöregebb az ÖSSZES ősi közül. Mágikus képmása egy öreg szakállas király jobb profilból nézve. Kether Rashith ha Galgalim, szférája az elsődleges mozgásnak, a kereszt által szimbolizált elsődleges örvényszerű mozgás. A következő jelképek a kör közepén lévő pont, az oltár feletti lámpás, repülő héja, kivirágzott mandulafa és hibátlan gyémánt. Illata ámbra. Keter a gyökér és a levegő lényege – Ruach, lehelet, Prana, Pneuma, Spiritus – magának az életnek a lényege, minden élet alapja, ami csak létezik. A mikrokozmoszban ez a Monad, Atman, Yechidah.

 

2014. 06. 04. 09:40:38
Boszorkány és ördög szövetsége

             A szövetségről

 

A boszorkány és az ördög szövetségének általános mítosza került megörökítésre a festményeken és metszeteken századokon keresztül, mindmáig. A félelem a boszorkányok mágiájától és titokzatosságától tovább tart. A középkorban azt tartották, hogy a boszorkánynak nincs reménye az ördöggel kötött szerződésből kimenekülni, mivel a pártfogásért cserébe nem fogja elmulasztani, hogy eljöjjön és a lelkét kérje fizetség gyanánt. Ezek a hiedelmek dominálnak a középkori ikonográfián is, amely gyakran ábrázolja a boszorkányokat és mágusokat, amint együtt lovagolnak a kecskén vagy az ördögöket, akik éppen elviszik a boszorkányokat. A Sötétség Hercegét gyakran ábrázolják fekete lovon ülve, amelyik mindig balra vágtázik, szintén baljós momentumként.

2014. 06. 02. 08:58:32
A színek jelentése az ősi Egyiptomban

                  A színek jelentése az ősi Egyiptomban

 

 

A „szín” szó egyidejűleg leírta valamely tárgy vagy élőlény lényegét. A színes kifejezésmód mindig az ábrázolt személy tulajdonságaira vonatkozott. Ekképp a klasszikus egyiptomi művészetben a férfitesteket telt barnaszínnel ábrázolták, míg a nőkhöz a világosabb, sárgás árnyalatú színek tartoztak. A férfiakat csak akkor ábrázolták narancssárga színnel, amikor az öregségüket és aggkori gyengeségüket tüntették fel.

2014. 06. 02. 08:44:17
Egyiptom ősistenségei

          Amun és Aker ősistenségek

 

Amun isten esetében, akit emberi alakban illusztráltak, inkább egy absztrakt ősistenről van szó. Gyakran a szélfújásra asszociált és általánosságban az ő nevének jelentése „Elrejtőzött”. Amunet feleségével eredeti isteni párt alkottak. A termékenység istenének nyilvánvaló alakjában a báránnyal kapcsolatban emlegették. De neki szent állatként a liba és a kígyó adatott meg.

2014. 05. 21. 15:05:56
A perzsák tűz-teozófiája

              A perzsák tűz-teozófiája

 

A tűz-filozófusok (Philosophi per ignem) egy fanatikus filozófusokból álló szekta volt, akik a 16. század környékén jelentek meg. Európa majd’ minden országában felbukkantak. Azt vallották, hogy a természet dolgainak benső lényegét csupán a tűz próbálkozó erőfeszítései ismerhetik meg, amiket kémiai folyamatok irányítanak. A teozófusok ahhoz is ragaszkodtak, hogy a józan emberi ész útmutatása veszélyes és álnok, általa nem érhető el haladás sem a tudásban, sem a vallásban; és minden létfontosságú – azaz természetfölötti – cél eléréséhez hiábavaló. Azt tanították, hogy az isteni és természetfölötti megvilágosodás az igazság elérésének egyetlen útja. A paracelsusiak elnevezése a kiváló orvos és vegyész, Paracelsus nevéből származott; e különleges szekta fő ékességének ugyanis ő számított. Angliában fő pártfogójuk és képviselőjük Robert Fludd tekinthető. Rivier francia, egy dán szerző Severinus, egy kiváló drezdai orvos, Kunrath, valamint Daniel Hoffmann, a helmstadti egyetem teológiaprofesszora sokat értekezett Paracelsusról és a rendszeréről.

2014. 05. 21. 15:01:40
Karl Koch Fa-teszt

A rajz egy gömb alakú fát mutat. Ugyanakkor a koronát még elkülönültebbnek látjuk. A grafikai jelenségeket nagyon gyakran több aspektus alatt vizsgáljuk és határozzuk meg, noha a lényeges jelenség domináns alakját tartalmazza. Grafológiai szempontból a korona középre záródik, magát az alakot árkádformájúra rajzolják, a bal és a jobb oldal egyensúlyban van, ez a monstrancia alakjának karaktere. A kisebb félkör gyümölcsöt jelent, ami a lombozat alól látszik ki.

A lombozat némileg lelapul, a törzs viszonylag plasztikus, és egyenes, a törzsfelszín függőlegesen csíkos. A talajvonal enyhén göröngyös, és ugyanakkor kirajzolódik a « táj ». Alul a koronán egy levágott ágdarab jobbra tart a törzsön.

2014. 05. 19. 12:15:17
Kundalini

            A kígyó

 

Kundalini az érzéki energia, de a mágikus teremtőerő szanszkrit jelképe is. Kundalini az ember ágyékában fekszik összecsavarodva. Ha a mélységben ébred fel, akkor szenvedéllyé válik vagy anyagot termékenyít, mulandó formákat teremt, ha azonban a neofita – okkult gyakorlataival – a hátgerinc létráján át felvezeti. Kundalinit az agyba, akkor a mágikus kígyó ereje ott szellemi  energiává, alkotóerővé válik. Ha a Kundalini megreked középen, az érzelmek asztrálbirodalmában, akkor veszedelmes fanatizmust gyújt fel, olthatatlan máglyát, amelynek lángjaiból romboló tűzlények születnek.

2014. 05. 15. 13:01:29
Kozmikus közvetítők: bolygók, számok és színek

          Kozmikus közvetítők: bolygók,

                         számok és színek

 

Bolygók. Az égitestek, csillagok bolygók annál fontosabb szimbolikus szerepet játszottak, minél inkább szent jelleggel rendelkeztek, mint mindaz, ami az éghez kapcsolódik, és saját mozgásaik rendszeressége mindig felkeltette azon csillagászok figyelmét, akik egyben az első matematikusok is voltak.

A csillagok tulajdonképpen állandóan bizonyos tiszteletet élveznek, ha fontolóra vesszük azt a rokonszenvet, amellyel az emberek a jelenlegi stars-okat illetik. És az eredeti judaizmusban nemcsak egyetlen egy angyal virraszt az összes többi felett.

A sarkcsillag, amelyre az elsődleges mozgatóerő feladata hárul és körülötte forog az ég, csakhamar egy privilegizált pozíció szimbólumává vált. Kínában hozzá hasonlították a bölcseket, míg más hagyományokban az ég szege, a világ köldöke, szoláris pillér volt.